Warunki i zasady

Zasady korzystania z serwisu

I. Terminologia

Zasady korzystania – odnosi się do niniejszego dokumentu.
Strona – internetowy portal „Bitq.pl”, dostępny pod adresem https://bitq.pl
Użytkownik – każda osoba, która ma dostęp do Strony i korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Strony przez Dostawcę usług.
Komunikacja Elektroniczna – Komunikacja między stronami za pośrednictwem e-maila oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie.

II. Postanowienia wstępne

Zasady korzystania określają reguły obsługi i użytkowania Strony oraz definiują prawa i obowiązki Użytkowników i Dostawcy usług związane z korzystaniem ze Strony.
Zadaniem Dostawcy usług jest dostarczenie bezpłatnych narzędzi w formie Strony, które umożliwiają Użytkownikom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów, materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.
Potencjalne treści, artykuły i informacje zawierające wskazówki lub porady publikowane na stronie są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są skierowane do poszczególnych Użytkowników. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez Użytkowników.
Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów dostępnych na Stronie, w tym za ich wykorzystanie zgodnie z obowiązującym prawem.
Dostawca usług nie daje żadnej gwarancji co do przydatności materiałów zamieszczonych na Stronie.
Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników Strony

III. Zasady korzystania z Bitq.pl

Korzystanie z Bitq.pl przez wszystkich Użytkowników jest bezpłatne i dobrowolne.
Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz innymi dokumentami będącymi integralną częścią i muszą zaakceptować w całości jego warunki w celu dalszego korzystania z Bitq.pl.
Użytkownicy nie mogą używać żadnych danych osobowych pozyskanych na Bitq.pl do celów marketingowych.
Techniczne wymagania korzystania z Bitq.pl:
urządzenie z wyświetlaczem zdolnym do wyświetlania stron internetowych,
dostęp do internetu,
dowolna przeglądarka internetowa, wyświetlająca strony zgodnie z standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługująca strony www udostępniane w HTML5,
włączoną obsługę JavaScript,
włączoną obsługę plików Cookie
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Dostawcy, Użytkowników oraz innych Użytkowników korzystających z Bitq.pl, wszyscy Użytkownicy powinni przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Użytkowników lub za pomocą oprogramowania:
bez pisemnej zgody, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
bez pisemnej zgody, powodujących nadmierną obciążenie serwera Bitq.pl,
bez pisemnej zgody, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Bitq.pl i konfiguracji serwera,
prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących szkodzić oprogramowaniu Bitq.pl, innym Użytkownikom lub Dostawcy,
prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Użytkowników lub Dostawcy,
podjęcia jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Bitq.pl lub uniemożliwienie realizacji celu, w jakim Bitq.pl działa.
W przypadku wykrycia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub potencjalnej możliwości takiego incydentu lub naruszenia RODO, Użytkownicy powinni w pierwszej kolejności zgłosić ten fakt Dostawcy, aby szybko usunąć problem / zagrożenie i zabezpieczyć interesy wszystkich Użytkowników Bitq.pl.

IV. Zasady komunikacji i świadczenia pozostałych usług na Bitq.pl

Bitq.pl udostępnia narzędzia i usługi umożliwiające Użytkownikom interakcję z Bitq.pl, takie jak:
Formularz kontaktowy
Aplikacje internetowe i formularze elektroniczne
W przypadku kontaktu Użytkownika z Dostawcą, dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, która jest integralną częścią Regulaminu.

V. Gromadzenie danych o Użytkownikach

Aby prawidłowo świadczyć usługi, zabezpieczyć prawny interes Dostawcy i zapewnić zgodność działania Bitq.pl z obowiązującym prawem, Dostawca poprzez Bitq.pl gromadzi i przetwarza pewne dane o Użytkownikach.

Dla prawidłowego świadczenia usług, Bitq.pl używa i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Użytkowniku w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób i zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, które są integralną częścią Regulaminu.

Dane zbierane automatycznie:
Dla sprawnego funkcjonowania Bitq.pl oraz do celów statystycznych gromadzimy automatycznie pewne dane o Użytkowniku. Są to między innymi:
Adres IP
Typ przeglądarki
Rozdzielczość ekranu
Przybliżona lokalizacja
Otwierane podstrony Bitq.pl
Czas spędzony na danej podstronie Bitq.pl
Rodzaj systemu operacyjnego
Adres poprzedniej podstrony
Adres strony odsyłającej
Język przeglądarki
Prędkość łącza internetowego
Dostawca usług internetowych
Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
Płeć
Wiek
Zainteresowania
Anonimowe dane potrzebne do wyświetlania reklam:
Dane związane z remarketingiem
Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach.
Powyższe dane są uzyskiwane za pomocą skryptu Google Analytics i są anonimowe.

VI. Prawa autorskie

Właścicielem Bitq.pl oraz praw autorskich do Bitq.pl jest Dostawca.
Część danych zamieszczonych na Bitq.pl są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzec
Wszystkie informacje o Usługobiorcach są ściśle poufne i są chronione przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownicy są zobowiązani szanować prawa autorskie i nie mogą wykorzystywać tych informacji w innych celach niż do korzystania z Bitq.pl.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy, zabrania się kopiowania, modyfikacji, dystrybucji, transmisji, wyświetlania, reprodukcji, publikowania, licencjonowania, tworzenia materiałów pochodnych, przenoszenia lub sprzedaży jakiejkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych na Bitq.pl.
Użytkownikom przysługuje prawo do korzystania z Bitq.pl, w tym do pobierania i drukowania całych stron lub fragmentów stron, pod warunkiem, że nie narusza to praw autorskich Dostawcy i innych prawnych właścicieli.
Wszystkie prawa do znaków towarowych, logo, grafik, dźwięków i innych materiałów na Bitq.pl należą do ich właścicieli.

VII. Odpowiedzialność

Dostawca dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na Bitq.pl były rzetelne, aktualne i zgodne z prawem, ale nie gwarantuje ich dokładności, pełności i aktualności.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Bitq.pl, w tym za utratę danych, straty wynikające z opóźnień, błędów, pominięć, przerw w dostępie do Internetu, wirusów komputerowych, awarii systemów, nadużycia władzy przez stronę trzecią, błędów w oprogramowaniu, niezależnie od tego, czy Dostawca był świadomy możliwości wystąpienia takich szkód.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Dostawca ma prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

VIII. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2023 r.
Dostawca ma prawo do jednostronnego zmieniania Regulaminu w dowolnym momencie i bez konieczności informowania o tym Użytkowników. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jej opublikowania na Bitq.pl.
Wszelkie spory wynikające z korzystania z Bitq.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.